Radosť zo spásy

Hosanna – týmto zvolaním nadšení ľudia vítali Ježiša, keď vstupoval do Svätého Mesta. Videli v ňom Mesiáša, ktorý Božím zásahom prináša slobodu spod okupácie, lepší život pre všetkých. Mal byť garantom ich záchrany a spásy. Hosanna – oslavné zvolanie a zároveň prosba spätá so slovami žalmu: Pane, spas ma. Pane, daj mi úspech. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom (Ž 118, 25-26).

Vtedajšia skúsenosť ale aj naša je tá, akoby radosť nie vždy mala dlhé trvanie. Dokáže ju vystriedať a prehlušiť bolesť a žiaľ. V Ježišovom prípade ako rýchle sa u ľudí dostavil hysterický výkrik plný nenávisti: Ukrižuj ho! (Mt 15, 14). Zdalo by sa, že Ježišov príchod do Jeruzalema bude mať iba dve kapitoly, že tú prvú so zvolaním radosti natrvalo vystrieda druhá s výrokom odsúdenia. Nikto nemal ani najmenšiu potuchu o mimoriadnej radosti, ktorá nastane až úplne na konci príbehu.

Tu sa ale dostávame k najväčšiemu tajomstvu viery – k tajomstvu radosti a spásy, ktoré čakajú na konci žiaľu a utrpenia, potom keď sa zapečatí kniha Svätého týždňa. Ježiš na kríži obetoval svoj život za nás. Ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych. A dal Mu slávu (por. Sk 2, 24.; 1Pt 1, 21). Iba Boh môže z prehry, zo smrti, zo straty a zo strašnej prázdnoty urobiť tak nekonečnú a nezničiteľnú radosť. Učeníkov, ktorí boli svedkami ako vzkriesený Ježiš zastal uprostred nich a ukázal im na dôkaz svoje prebodnuté ruky a nohy, prenikla ba premohla veľká radosť (Lk 24, 41). Radosť z toho, že Ježiš žije a že sú vyslobodení z hriechov.

Odvtedy zhromaždení na liturgii vzdávame chválu za vykúpenie, ktoré Boh neustále uskutočňuje v našich životoch. Voláme Ježišovi: Hosanna! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Radosť zo spásy sa stala dominantnou témou kresťanského života a poznávacou črtou kresťana. Je to radosť, zo stretnutia s Kristom, ktorý je dôvodom šťastia, ako dosvedčujú emauzskí učeníci: Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma (Lk 24, 32). Je to nadšenie, ktoré nedovolí zostať na mieste, ale núti vyjsť, rozprávať a svedčiť, že Ježiš Kristus je Pán (Flp 2, 11).

Apoštol Pavol nás povzbudzuje: Ustavične sa radujte v Pánovi. (Fil 4, 4). Zopár dôvodov pre radosť, ako ich uvádza Sväté Písmo: Radosť z Božej blízkosti, z plnenia Božích prikázaní, z odpustenia hriechu, že sú naše mená zapísané v nebi. Usilujme sa teda o radosť, ktorú nám nik nevezme (por. Jn 16, 22).

ARCHÍV
2019-03-22T19:34:34+00:00 2019/04|