Manželstvo 2018-07-14T20:40:14+00:00

Manželstvo

sobas

Ak plánujete sobáš v roku 2019 nahláste sa na predmanželskú prípravu čím skôr do 31. januára 2019 – osobne v kancelárii (16:00-17:30 alebo po každej sv. omši) alebo emailom na: farnostsvgorazd@gmail.com. Uveďte mená a priezviská, náboženstvo, rok narodenia, kontakt na Vás (email a mobil), kedy a kde plánujete sobáš. Pred začiatkom prípravy Vás budeme kontaktovať a oznámime Vám presný termín.

Čo je manželstvo
Manželstvo je celoživotné spoločenstvo muža a ženy zamerané na dobro manželov ako aj na odovzdávanie života a výchovu detí. Podstatnými vlastnosťami manželstva sú jednota a nerozlučiteľnosť. Manželstvo vzniká vzájomným súhlasom snúbencov. Platné manželstvo dvoch pokrstených je zároveň sviatosťou.

Príprava na manželstvo
Snúbenci oznámia svoj úmysel sa zosobášiť čím skôr – ideálne pol roka dopredu v kancelárii farského úradu. Podajú informácie k sobášnej dokumentácii, dohodnú termín sobáša. Predmanželská príprava, ktorá pozostáva z tematických stretnutí, má pomôcť pripraviť sa nie iba na sobáš, ale na manželstvo.

Stretnutia snúbencov
Témy: Na ceste viery – Predpoklady dobrého manželstva – Komunikácia a riešenie konfliktov – Zodpovedné rodičovstvo – Výchova detí – Život kresťanskej rodiny – Sviatosť manželstva
Forma: 7 stretnutí, vždy raz za týždeň (väčšinou počas pracovných dní). Začiatok prípravy sa aktuálne upresní.

Civilné účinky
Aby sobáš v kostole mal účinky pred štátom, je potrebné vypísať formulár Žiadosť o uzavretie manželstva na Miestnom úrade Košice-západ, tr. SNP 39. Na oddelení matriky predložíte občianske preukazy a rodné listy najmenej sedem dní pred uzavretím manželstva. Po sobáši vám vydajú úradný sobášny list a tiež potvrdenie pre zamestnávateľa.

Svedkovia
Pri sobáši majú byť dvaja svedkovia. Slobodne si ich zvolia snúbenci, poväčšine niekoho z najbližších. Svedkovia nemusia byť katolíci. Na farskom úrade oznámia: mená a priezviská svedkov, ich adresy a rodné čísla.

Sobášny obrad
Ak sú obaja snúbenci katolíci a boli už na prvom sv. prijímaní, odporúča sa, nakoľko je to len možné, aby sa sobášny obrad konal počas sv. omše. Ak je jeden zo snúbencov nekatolík (s výnimkou pravoslávnych), sobášny obrad sa koná mimo sv. omše.
V týždni pred sobášom je nácvik obradu. Snúbenci sa na sobáš sa pripravia aj sv. spoveďou, odporúčame generálnu sv. spoveď.
V kancelárii farského úradu je potrebné prediskutovať všetky osobné požiadavky a detaily sobáša, ako je výzdoba kostola a lavíc, účasť speváckeho zboru a ďalšie. Žiadame o rešpektovanie pokynov pre fotografovanie a natáčanie v kostole.

Texty
Text sobášneho obradu – TU.      Čítania k sobášnemu obradu – TU.

Duchovný život
Pravidelná účasť na bohoslužbách, sviatostný život, spoločná modlitba manželov, každodenná modlitba manžela za manželku a opačne sú súčasťou vzájomného posväcovania sa manželov a ich starostlivosti o stabilitu manželstva.

Sviatostní manželia sú živými symbolmi Ježišovej milosti a lásky.