Každý život je dar

Život človeka nie je majetkom, s ktorým si môžeme robiť, čo chceme. Veriaci i neveriaci má zodpovednosť budovať taký svet, v ktorom život – od počatia až po prirodzenú smrť – zostáva nedotknuteľným. Ľudský život nie je tovarom či komoditou, s ktorou sa narába podľa potreby, ktorá má svoj expiračný dátum, podlieha zákonom trhu a komerčnému hodnoteniu kvality – či je ešte užitočný alebo zbytočný. Zlé zdravie či postihnutie nezbavuje ľudskú osobu jej vnútornej hodnoty a dôstojnosti.

Ľudský život nie je záležitosťou politikov. Právo na život je primárnym právom, bez ktorého nejestvuje žiadne ďalšie právo. Nemôže byť upravované či menené hlasovaním v parlamente. Nemá svoj základ v ústave alebo v medzinárodnej deklarácii, ale v prirodzenom zákone, ktorého autorom je Boh. Sväté Písmo jasne pripomína, že každý človek, ktorý prichádza na svet, nesie v sebe Boží obraz a Božiu podobu (Gn 1, 26).

Ľudský život je Božím darom, je účasťou na Božom živote. Boh je Bohom života. Ježiš o sebe hovorí: Ja som Život (Jn 14, 6). Duch Svätý, ako vyznávame v Kréde, je Pánom a Oživovateľom. Ako ľud Otca, Syna a Ducha Svätého sme ľudom života. Keď človek žije ako by Boh nejestvoval, keď odsúva zo svojho dohľadu tajomstvo Boha a oslabuje svoju citlivosť na Boha, vytráca sa opravdivá úcta k človeku, a to prináša so sebou zhubné následky pre samotný život (por. Evangelium vitae, 22 a 24).

Evanjelium naďalej požaduje spoločnosť bez potratov, spoločnosť, ktorá urobí všetko, čo je v jej silách, na ochranu matky a jej nenarodeného dieťaťa. Ježiš vysvetľuje, že Božie prikázanie – Nezabiješ! – má širokú aplikáciu a dôsledky (Mt 5, 21-22). Hnev a zneužívanie tiež zabíjajú svojím vlastným spôsobom. Podobne aj ľahostajnosť k chudobnému Lazárovi pri bráne, predsudky, odmietnutie odpustiť, násilie v akejkoľvek podobe. Každá voľba v rozpore s realizáciou Božieho projektu života je zradou a vzdáva sa života v hojnosti, ktorý ponúka Kristus (por. pápež František, príhovor 11.04.2019).

Byť kresťanom, Kristovým učeníkom a priateľom, znamená postaviť sa za život. V našej dobe nie je nič, čo ničí ľudský života viac, ako potrat. Voči tomu nemožno byť ľahostajným. Sväté Písmo nás povzbudzuje: Vyvoľ si život, aby si zostal nažive ty aj tvoje potomstvo (Dt 30, 19). Úcta k ľudskému životu a jeho obrana sa začína zmenou v srdci, odhodlaním nikomu neuškodiť za žiadnych okolností. Vážiť si svoj vlastný život a život druhých – svojimi návykmi stravovania a pitia, spôsobom jazdy na aute, starostlivosťou o zdravie a tiež tým, ako hovorím a svedčím o živote. Veriaci človek si vždy bude ceniť každý ľudský život ako dar od Pána Boha a bude jeho ochrancom. Každý život si zaslúži šancu.

ARCHÍV
2019-08-29T18:14:00+00:00 2019/09|