Eucharistia

Najdôležitejšou súčasťou života našej viery je Eucharistia, Sviatosť Oltárna, skutočné Telo a Krv Ježiša Krista. To nie je iba obraz, symbol alebo iba pripomienka Pánovej večere, ale je to Jeho opravdivá prítomnosť pod spôsobmi chleba a vína. Počas omše kňaz vezme do rúk chlieb a potom kalich s vínom a zopakuje Ježišove slová z Poslednej večere a vtedy dochádza k premene celej podstaty – k prepodstatneniu (transubstanciácii) chleba a vína na Ježišovo Telo a na Ježišovu Krv.

Tak sa to stalo prvýkrát, keď to urobil Ježiš v prítomnosti apoštolov. On do svojich rúk vzal chlieb, ktorý sa nachádzal na stole. Vzdával vďaku nebeskému Otcovi, požehnal chlieb, rozlámal a rozdával apoštolom slovami: Vezmite, toto je moje telo. Podobne urobil s kalichom, v ktorom bolo víno. Po požehnaní ho podal apoštolom, aby všetci z neho pili. Povedal im: Toto je moja krv (Mk 14, 22-23). A dodal: Toto robte na moju pamiatku (Lk 22, 19). Práve v týchto slovách vidíme primárny dôvod, prečo kňazi Cirkvi dodnes konajú presne to, čo urobil Ježiš.

Po premenení chleba a vína na Telo a Krv Krista sa vonkajšie – zmyslami viditeľné znaky nemenia. Chlieb vyzerá a chutí ako predtým, víno naďalej vonia a chutí ako víno, ale zmenila sa  podstata (substancia) obidvoch na Kristovo telo a krv. Na skutočnú prítomnosť Ježiša v eucharistickom chlebe a víne poukazujú Ním vyslovené slová: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom (Jn 6, 53-56).

Ježiš Kristus, Boh a človek, je vo sviatosti Eucharistie prítomný jedinečným a neporovnateľným spôsobom, opravdivo a podstatne: so svojím telom a so svojou krvou, so svojou dušou a so svojím božstvom (por. Katechizmus, 282). Takto to chápal už apoštol Pavol: Nie je kalich dobrorečenia, ktorému dobrorečíme, účasťou na Kristovej krvi? A chlieb, ktorý lámeme, nie je účasťou na Kristovom tele? (1Kor 10, 16).

Eucharistia zostáva tajomstvom presahujúcim naše chápanie, ktoré však môže byť prijaté s vierou: Neviď v chlebe a víne jednoduché prirodzené prvky, pretože Pán povedal doslovne, že sú Jeho telom a krvou; viera ťa o tom uisťuje, i keď ti zmysly hovoria iné (sv. Cyril Jeruzalemský).

Sv. Tomáš Akvinský sa vyjadril podobne, že zmyslami nemožno poznať, že v tejto sviatosti je pravé Kristovo telo a pravá Kristova krv, ale iba vierou, ktorá sa opiera o Božiu autoritu (Katechizmus, 1381). V známom hymne, Klaniam sa ti vrúcne, sv. Tomáš vyznáva: Verím, čo Syn Boží ustanovil nám: ten klamať nemôže, kto je Pravda sám. V premenenom chlebe a víne – v Eucharistii viďme prítomného Ježiša, ktorý kráča s nami cestou života, dodáva svetlo našim očiam a radosť nášmu srdcu.

ARCHÍV
2019-12-27T17:13:09+00:00 2019/10|